Neste Anexo ó Regulamento da web da CPMA-Vigo danse as instrucións para crear, editar e publicar artigos na web mediante a plataforma wordpress.